Uw privacy en Operettevereniging Odeon

Operettevereniging Odeon, hierna te noemen Odeon, gaat altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze worden alleen verzameld en bewaard voor zover dat nodig is voor het functioneren van de vereniging. Odeon stelt onder geen beding persoonsgegevens van leden beschikbaar aan derden.
Indien u het niet eens bent met de privacyverklaring, of als u op- of aanmerkingen heeft kunt u contact opnemen met bestuurslid Gerard Schiering of een berichtje sturen naar ons mailadres.

Privacyverklaring Odeon

Odeon respecteert uw privacy. Zij verzamelt alleen die gegevens die u zelf aan ons heeft doorgegeven en waar u uw toestemming voor heeft gegeven tijdens de aanmelding voor het lidmaatschap. Opnames, zowel in beeld en geluid van voorstellingen en anderszins vallen onder de toestemming die u heeft gegeven. Odeon verzamelt geen gegevens over uw bezoek aan de website. Aan het eind van deze verklaring vindt u een overzicht van de gegevens die worden verzameld.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens

Odeon gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten verzoekt, verwerkt Odeon  uw gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Indien het voor uitvoering en/of optredens noodzakelijk is zullen naamgegevens worden gebruikt. Tenzij de wet ons verplicht, verstrekt Odeon geen gegevens aan derden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd. Een uitzondering hierop zijn de beeld- en geluidsopnames die gemaakt zijn tijdens het lidmaatschap en waarvoor toestemming is gegeven tijdens de aanmelding voor het lidmaatschap.

Beveiliging

Uw gegevens worden bewaard op het computersysteem dat beheerd wordt door het secretariaat. Alle gegevens zijn alleen toegankelijk voor grautoriseerde personen zolas bestuursleden, dirigent en regisseur. 

Links naar derden

Indien via de website van Odeon wordt doorgeklikt naar andere websites, draagt Odeon geen verantwoordelijkheid voor de omgang met persoonsgegevens van andere organisaties.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met het bestuurslid die hierover gaat, te bereiken via het secretariaat.

 Odeon behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassing zal via de website worden gepubliceerd.

 

Lijst van gegevens die Odeon bewaart

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Bankrekeningnummer
Geboortedatum
Datum van begin lidmaatschap
Bijzonderheden mbt lidmaatschap ( bijv Lid van verdienste, bestuurslid ed)
Beeld- en geluidsopnames waarop leden te zien en/of te horen zijn.


 


 {

 [i2]                                                              


 
Operettegezelschap Odeon - Prinses Marijkestraat 17 - 1721 AZ - Broek op Langedijk
info@odeonoperette.nl   -  T:  06-11066956